Finansinės ataskaitos 2011m. PDF Spausdinti El. paštas
Ketvirtadienis, 25 Balandis 2013 07:41

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,RŪTELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A.Jucio g. 38, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72 423, faks. (8 448) 72 423, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

2011-11-15 Nr.D2 - 31

Į ___________ Nr. _____________

Plungės rajono savivaldybės

Finansų ir biudžeto skyriui

2011 METŲ TREČIOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ įsteigtas 1987 m. rugsėjo 1 d. Steigėjas – Plungės Rajono savivaldybės taryba. Nuo 2005 m. spalio 1 d. įstaigai suteiktas finansinis savarankiškumas. Pagrindinės veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas. Kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas.

Lopšelis – darželis „Rūtelė“ – bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Dirba 12 grupių. 3 – jose grupėse ugdomi ankstyvojo amžiaus vaikai, 6 – iose ikimokyklinio ir 3 – jose priešmokyklinio amžiaus vaikai. Jas lanko 222 vaikai. Dirba 53 darbuotojai – 23,2 et. pedagogų ir 28,00 et. aplinkos personalo. Plungės lopšelio - darželio „Rūtelė“ buhalterinę apskaitą , vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, finansų ministro įsakymais , veda ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia įstaigos vyr. buhalterė.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.


II. APSKAITOS POLITIKA

Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ nuo 2010 metų sausio 1 dienos apskaitą tvarko ir rengia finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 , 2001m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574, 2005 m. gegužės 25 d. LR finansų ministro įsakymu „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo Nr.1K-170, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo dieną Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ pripažino ir naujojo sąskaitų plano registravimo sąskaitose užregistravo pradinius likučius, vadovaujantis VSAFAS. Visi pokyčiai užregistruoti 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 3 priede.


III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. ILGALAIKIS TURTAS

Registruodami apskaitoje ir rodydami finansinėse ataskaitose ilgalaikį turtą taikome 12-tą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13-tą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Nematerialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: paslaugoms teikti ar administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę-1000 Lt. Viešojo sektoriaus subjekto nematerialusis turtas- materialiosios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Nematerialusis turtas “ užregistruotos trys programinės įrangos, kurios yra visiškai amortizuotos. Jų įsigijimo savikaina 1292 Lt.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Materialusis turtas“ 2011-01-01 balansinė turto vertė buvo 1046478. Lt. Turtui nusidėvėjus 11683,00 Lt, jo balansinė vertė 2011-09-30 yra 1034795,00 Lt. Įstaiga turi ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas . Jo įsigijimo savikaina 22854,00 Lt.

2. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Atsargos – viešojo sektoriaus subjekto turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas per vienus metus sunaudoja viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį paskirstyti vykdant įprastą veiklą.

Įstaigos medžiagų likutį 4764,00 Lt sudaro: maisto produktų likutis 3974,00 Lt iš pajamų už paslaugas programos lėšų ir kitos medžiagos 791,00 Lt , atitinkamai skirstomos pagal finansavimo šaltinius.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai 89,00 Lt yra už spaudinių prenumeratą.

Gautinos finansavimo sumos

Gautiną finansavimo sumų nėra

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautina suma už teikiamas paslaugas įstaigoje yra 24754,00,00 Lt. Iš jų: įsiskolinimas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje 19648,00 Lt ir mokestis po 1 litą 5106,00 Lt.

Sukauptos gautinos sumos

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, lopšelis-darželis „Rūtelė“ savo apskaitoje užregistravo sukauptas gautinas finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinį: savivaldybės biudžeto – 98042,00 Lt, mokinio krepšelio – 45225,00 Lt, nemokamo maitinimo lėšos – 1072,00 Lt ir 2% GPM lėšos – 1050,00 Lt. Savivaldybės biudžeto gautinas sumas sudaro : DU 32897,00 Lt , socialinio draudimo įmokos 11247,00 Lt, DU atostogų rezervas 12982,00 Lt, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 4022,00 Lt, gautinos sumos nepiniginiam turtui įsigyti (mityba) 2675,00 Lt , kitoms išlaidoms kompensuoti (komunalinės paslaugos) 34219,00 Lt. Mokinio krepšelio gautinas sumas sudaro : DU 28385,00 Lt, socialinio draudimo įmokos 10591,00 Lt. Gautinos sumos kitoms išlaidoms kompensuoti (ryšiai) 36,00 Lt, DU atostogų rezervas 4743,00 Lt, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 1469,00 Lt.

Kitos gautinos sumos

Kitos gautinos sumos 27784,00 Lt yra į savivaldybės biudžetą pervestos įmokos už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje ir atsitiktines teikiamas paslaugas ir dar negautos 26794,00 Lt, nebiudžetinės kasos likutis, dar nepervestas į biudžetą 990,00 Lt .

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 42802,00 Lt. Jį sudaro: biudžeto lėšos 8597,00 Lt, mokinio krepšelio 6690,00 Lt, pajamų už paslaugas programos lėšos 1135,00 Lt, rėmėjų lėšos 2253,00 Lt, GPM 2% paramos lėšos 23211,00 Lt , vykdomų projektų lėšos – 700,00 Lt ir nebiudžetinės kasos lėšos 216,00 Lt.

3. FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų , gautų iš valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių likutis 1076637 Lt. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas ir jų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

4. ĮSIPAREIGOJIMAI

Plungės lopšelio darželio „Rūtelė“ trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 246446,00 Lt.

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

Mokėtiną sumą biudžetui 1080,00 Lt sudaro surinkti pinigai už teikiamas paslaugas ir nepervesti į biudžetą. Jie sukaupti nebiudžetinėje kasoje – 864,00 Lt ir nebiudžetinėje banko sąskaitoje – 216,00 Lt.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 56144,00 Lt dalį numatome padengti per spalio mėnesį, o kreditorinį įsiskolinimą už komunalines paslaugas ( šildymą) – kai bus gautos lėšos iš savivaldybės biudžeto. Tiekėjams mokėtiną sumą sudaro : įsiskolinimas už maisto produktus iš biudžeto lėšų 2675,00 Lt, pajamų už paslaugas programos lėšų 16753,00 Lt ir nemokamo maitinimo lėšų 1072,00 Lt. Įsiskolinimas už komunalines paslaugas iš biudžeto lėšų yra 34220,00 Lt, už ryšių paslaugas iš mokinio krepšelio lėšų 36,00 Lt ir 145,00 Lt iš pajamų už paslaugas programos lėšų. Už prekes – 193,00 Lt. iš įstaigos pajamų už paslaugas programos lėšų ir 1050,00 iš 2% paramos lėšų.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 83121,00 Lt. Iš jų su DU iš savivaldybės biudžeto lėšų – 30659,00 Lt, iš mokinio krepšelio lėšų – 30623,00 Lt. Socialinio draudimo įmokos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 11247,00 Lt, iš moksleivio krepšelio lėšų – 10592,00 Lt.

Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptą mokėtiną sumą 23215,00 Lt sudaro DU atostogų rezervas savarankiškų savivaldybės funkcijų 12981,00 ir moksleivio krepšelio lėšų 4743,00 Lt. Socialinio draudimo įmokų rezervas savarankiškų savivaldybės funkcijų 4022,00 ir moksleivio krepšelio lėšų 1469,00 Lt.

5. GRYNASIS TURTAS

Grynojo turto ankstesnių metų perviršį ar deficitą (32696,00 Lt) ir einamųjų metų perviršį ar deficitą (8438,00 Lt) sudaro pajamų už paslaugas programos lėšos. Iš viso sukaupto perviršio suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 41134,00 Lt.


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos yra 1047469,00 Lt. Tame skaičiuje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 400085,00 Lt sudaro: mokinio krepšelio pajamos 394584,00 Lt ir mokinių nemokamo maitinimo pajamos 5501,00 Lt. Savivaldybės biudžeto pajamos 507892,00 Lt ir kitų finansavimo šaltinių pajamos 9281,00 Lt.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra pajamos už vaikų išlaikymą biudžetinėje įstaigoje 130211,00 Lt.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudas 1039031,00 Lt sudaro DU ir socialinio draudimo sąnaudos 772375,00 Lt, nusidėvėjimo sąnaudos 11683,00 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 91435,00 Lt, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 3673,00 Lt, sunaudotų atsargų savikaina 147906,00 Lt ( maisto produktai – 125931,00 Lt ir kitos atsargos 21975,00 Lt), spaudinių sąnaudos 655,00 Lt ir 11305,00 Lt – kitų paslaugų ( buh. apskaitos programų priežiūra, svarstyklių, manometrų patikra ir kt.)

2. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Pagrindinės veiklos perviršis padidėjo dėl užregistruotų įstaigos sukauptų pajamų už paslaugas programos pajamų likučio 8438,00 Lt.

3. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

Apskaičiuotas grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką ( 8438,00 Lt)

4. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Grynasis perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (41134,00 Lt)

Įstaigos vadovas Rūta Pronskienė

V.Armalienė 8 448 72423


Priedai:

12 vsafas 1 priedas.pdf

13 vsafas 1-2 priedas.pdf

20 VSAFAS 4 priedas 2011-12-31.pdf

25 vsafas priedas (segmentai).pdf

2 VSAFAS 2 priedas Finansinės būklės ataskaita 2011-12-31.pdf

Grynojo turto pokyčio ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-12-31.pdf