Finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. I ketvirtis PDF Spausdinti El. paštas
Ketvirtadienis, 03 Spalis 2013 08:19

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,RŪTELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A.Jucio g. 38, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72 423, faks. (8 448) 72 423, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

 

 

2012-05-04   Nr.D2 - 86

 

Į ___________ Nr. _____________

Plungės rajono savivaldybės

Finansų ir biudžeto skyriui

2012 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ įsteigtas 1987 m. rugsėjo 1 d. Įregistruota 1994 m. spalio 24 d., rejestro Nr. 084043. Įstaigos kodas – 191128765. Steigėjas – Plungės Rajono savivaldybės taryba. Nuo 2005 m. spalio 1 d. įstaigai suteiktas finansinis savarankiškumas. Pagrindinės veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas. Kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas. Lopšelis – darželis „Rūtelė“ – bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Dirba 12 grupių. 3 – jose grupėse ugdomi ankstyvojo amžiaus vaikai, 7 – iose ikimokyklinio ir 2 – jose priešmokyklinio amžiaus vaikai. Jas lanko 222 vaikai. Dirba 55 darbuotojai – 23,2 et. pedagogų ir 28,00 et. aplinkos personalo. Plungės lopšelio - darželio „Rūtelė“ buhalterinę apskaitą , vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, finansų ministro įsakymais , veda ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia įstaigos vyr. buhalterė.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ nuo 2010 metų sausio 1 dienos apskaitą tvarko ir rengia finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 , 2001m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574, 2005 m. gegužės 25 d. LR finansų ministro įsakymu „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo Nr.1K-170,  Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos  prie VSAFAS taikymo dieną Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ pripažino ir naujojo sąskaitų plano registravimo sąskaitose užregistravo pradinius likučius, vadovaujantis  VSAFAS. Visi pokyčiai užregistruoti 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 3 priede.

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. ILGALAIKIS TURTAS

Registruodami apskaitoje ir rodydami finansinėse ataskaitose ilgalaikį turtą taikome 12-tą  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13-tą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Nematerialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: paslaugoms teikti ar administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ir jo  įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę-1000 Lt. Viešojo sektoriaus subjekto nematerialusis turtas- materialiosios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Nematerialusis turtas “ užregistruotos keturios  programinės įrangos, iš kurių trys yra visiškai amortizuotos. Jų įsigijimo savikaina 1292 Lt. Vienos programinės įrangos įsigijimo savikaina yra 378,00 Lt. I ketvirčio pabaigoje, priskaičiavus amortizaciją 30,00 Lt, likutinė vertė yra 348,00 Lt.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Materialusis turtas“ 2012-01-01 balansinė turto vertė buvo 1491330.  Lt. Turtui nusidėvėjus 6399,00 Lt, jo balansinė vertė 2012-03-31 yra 1484931,00 Lt. Įstaiga turi ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas . Jo įsigijimo savikaina 24092,00 Lt.

2. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Atsargos – viešojo sektoriaus subjekto turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas per vienus metus sunaudoja viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį paskirstyti vykdant įprastą veiklą.

Įstaigos medžiagų likutį 4245,00 Lt sudaro: maisto produktų likutis 3582,00 Lt iš pajamų už paslaugas programos lėšų  ir kitos medžiagos 663,00 Lt , atitinkamai skirstomos pagal finansavimo šaltinius.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai 492,00 Lt yra už prekes.

Gautinos finansavimo sumos

Gautinos finansavimo sumos yra 4844,00 Lt darbo užmokestis iš savarankiškų savivaldybės funkcijų ir 1364,00 nemokamas maitinimas iš valstybinių funkcijų.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautina suma už teikiamas paslaugas įstaigoje yra 22975,00,00 Lt. Iš jų: įsiskolinimas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje 17907,00 Lt ir mokestis po 1 litą  5068,00 Lt.

Sukauptos gautinos sumos

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, lopšelis-darželis „Rūtelė“ savo apskaitoje užregistravo sukauptas gautinas finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinį: savivaldybės biudžeto – 98042,00 Lt,  mokinio krepšelio – 45225,00 Lt, nemokamo maitinimo lėšos – 1072,00 Lt ir 2% GPM lėšos – 1050,00 Lt. Savivaldybės biudžeto gautinas sumas sudaro : DU 32897,00 Lt , socialinio draudimo įmokos 11247,00 Lt, DU atostogų rezervas 12982,00 Lt, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 4022,00 Lt,  gautinos sumos nepiniginiam turtui įsigyti (mityba) 2675,00 Lt , kitoms išlaidoms kompensuoti (komunalinės paslaugos) 34219,00 Lt. Mokinio krepšelio gautinas sumas sudaro : DU 28385,00 Lt, socialinio draudimo įmokos 10591,00 Lt. Gautinos sumos kitoms išlaidoms kompensuoti (ryšiai) 36,00 Lt, DU atostogų rezervas 4743,00 Lt, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 1469,00 Lt.

Kitos gautinos sumos

Kitos gautinos  sumos  27784,00 Lt yra į savivaldybės biudžetą pervestos įmokos už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje ir atsitiktines teikiamas paslaugas ir dar negautos 26794,00 Lt, nebiudžetinės kasos likutis, dar nepervestas į biudžetą 990,00 Lt .

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 42802,00 Lt. Jį sudaro: biudžeto lėšos 8597,00 Lt, mokinio krepšelio 6690,00 Lt,  pajamų už paslaugas programos lėšos 1135,00 Lt, rėmėjų lėšos 2253,00 Lt,  GPM 2% paramos lėšos 23211,00 Lt , vykdomų projektų lėšos – 700,00 Lt ir nebiudžetinės kasos lėšos 216,00 Lt.

3. FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų , gautų iš valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių likutis 1520127 Lt. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas ir jų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

4. ĮSIPAREIGOJIMAI

Plungės lopšelio darželio „Rūtelė“ trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 281105,00 Lt.

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

Mokėtiną sumą biudžetui 1605,00 Lt sudaro surinkti pinigai už teikiamas paslaugas ir nepervesti į biudžetą. Jie sukaupti nebiudžetinėje kasoje.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 91491,00 Lt dalį numatome padengti per balandžio mėnesį, o kreditorinį įsiskolinimą už komunalines paslaugas ( šildymą ir vandenį) – kai bus gautos lėšos iš savivaldybės biudžeto. Tiekėjams mokėtiną sumą  sudaro : įsiskolinimas už maisto produktus iš biudžeto lėšų 4214,00 Lt, pajamų už paslaugas programos lėšų 16336,00 Lt ir nemokamo maitinimo lėšų 1364,00 Lt.  Įsiskolinimas už komunalines paslaugas iš biudžeto lėšų yra 68927,00 Lt, už ryšių paslaugas iš mokinio krepšelio lėšų 62,00 Lt ir 91,00 Lt iš pajamų už paslaugas programos lėšų. Už prekes – 469,00 Lt. Iš mokinio krepšelio lėšų ir 28,00 iš pajamų už paslaugas programos lėšų .

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 84246,00 Lt.  Iš jų su DU iš savivaldybės biudžeto lėšų – 35932,00 Lt, iš mokinio krepšelio lėšų – 27677,00 Lt. Socialinio draudimo įmokos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 11097,00 Lt, iš moksleivio krepšelio lėšų – 9540,00 Lt.

Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptą mokėtiną sumą 103763,00 Lt sudaro DU atostogų rezervas savarankiškų savivaldybės funkcijų 36689,00 ir moksleivio krepšelio lėšų 42532,00 Lt. Socialinio draudimo įmokų rezervas savarankiškų savivaldybės funkcijų 11366,00 ir moksleivio krepšelio lėšų 13176,00 Lt.

5. GRYNASIS TURTAS

Grynojo turto ankstesnių metų perviršį ar deficitą (18666,00 Lt) ir einamųjų metų perviršį ar deficitą (6131,00 Lt) sudaro pajamų už paslaugas programos lėšos. Iš viso sukaupto perviršio suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 24797,00 Lt.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS  PAJAMOS

Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos yra 1047469,00 Lt. Tame skaičiuje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 400085,00 Lt sudaro: mokinio krepšelio pajamos 394584,00 Lt ir mokinių nemokamo maitinimo pajamos 5501,00 Lt. Savivaldybės biudžeto pajamos 507892,00 Lt ir kitų finansavimo šaltinių pajamos 9281,00 Lt.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra pajamos už vaikų išlaikymą biudžetinėje įstaigoje 130211,00 Lt.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudas 455977,00 Lt sudaro DU ir socialinio draudimo sąnaudos 306115,00 Lt, nusidėvėjimo sąnaudos 6399,00 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 76574,00 Lt, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1281,00 Lt, paprastojo remonto ir eksploatavimo 2558,00 Lt, sunaudotų atsargų savikaina 62003,00 Lt ( maisto produktai – 57105,00 Lt ir kitos atsargos 4898,00 Lt) 1047,00 Lt – kitų paslaugų ( buh. apskaitos programų priežiūra, svarstyklių, manometrų patikra ir kt.)

2. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Pagrindinės veiklos perviršis padidėjo dėl užregistruotų įstaigos sukauptų pajamų už paslaugas programos pajamų likučio 6131,00 Lt.

3. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

Apskaičiuotas grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką ( 6131,00 Lt)

4. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Grynasis  perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (24797,00 Lt)

 

Įstaigos vadovas                                                                      Rūta Pronskienė

V.Armalienė 8 448 72423

20 VSAFAS 4 priedas 2012-03-31

2 VSAFAS 2 priedas  Finansines bukles ataskaita 2012-03-31

Veiklos rezultatu ataskaita 2012-03-31

Atnaujinta Ketvirtadienis, 03 Spalis 2013 09:47