Finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. II ketvirtis PDF Spausdinti El. paštas
Ketvirtadienis, 03 Spalis 2013 10:35

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,RŪTELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A.Jucio g. 38, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72 423, faks. (8 448) 72 423, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

 

2012-07-17   Nr.D2 - 99

 

Į ___________ Nr. _____________

Plungės rajono savivaldybės

Finansų ir biudžeto skyriui

 

2012 METŲ ANTROJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ įsteigtas 1987 m. rugsėjo 1 d. Įregistruota 1994 m. spalio 24 d., rejestro Nr. 084043. Įstaigos kodas – 191128765. Steigėjas – Plungės Rajono savivaldybės taryba. Nuo 2005 m. spalio 1 d. įstaigai suteiktas finansinis savarankiškumas. Pagrindinės veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas. Kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas. Lopšelis – darželis „Rūtelė“ – bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Dirba 12 grupių. 3 – jose grupėse ugdomi ankstyvojo amžiaus vaikai, 7 – iose ikimokyklinio ir 2 – jose priešmokyklinio amžiaus vaikai. Jas lanko 222 vaikai. Dirba 53 darbuotojai – 23,2 et. pedagogų ir 28,00 et. aplinkos personalo. Plungės lopšelio - darželio „Rūtelė“ buhalterinę apskaitą , vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, finansų ministro įsakymais , veda ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia įstaigos vyr. buhalterė.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ nuo 2010 metų sausio 1 dienos apskaitą tvarko ir rengia finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 , 2001m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574, 2005 m. gegužės 25 d. LR finansų ministro įsakymu „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo Nr.1K-170,  Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos  prie VSAFAS taikymo dieną Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ pripažino ir naujojo sąskaitų plano registravimo sąskaitose užregistravo pradinius likučius, vadovaujantis  VSAFAS. Visi pokyčiai užregistruoti 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 3 priede.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. ILGALAIKIS TURTAS

Registruodami apskaitoje ir rodydami finansinėse ataskaitose ilgalaikį turtą taikome 12-tą  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13-tą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Nematerialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: paslaugoms teikti ar administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ir jo  įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę-1000 Lt. Viešojo sektoriaus subjekto nematerialusis turtas- materialiosios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Nematerialusis turtas “ užregistruotos keturios  programinės įrangos, iš kurių trys yra visiškai amortizuotos. Trijų  įsigijimo savikaina 1292 Lt. Vienos programinės įrangos įsigijimo savikaina yra 378,00 Lt. II ketvirčio pabaigoje, priskaičiavus amortizaciją 60,00 Lt, likutinė vertė yra 318,00 Lt.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Materialusis turtas“ 2012-01-01 balansinė turto vertė buvo 1491330.  Lt. Ilgalaikio turto II ketvirtyje įsigyta už 2991,00 Lt. Turtui nusidėvėjus 12840,00 Lt, jo balansinė vertė 2012-06-30 yra 1481481,00 Lt. Įstaiga turi ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas . Jo įsigijimo savikaina 24092,00 Lt.

2. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Atsargos – viešojo sektoriaus subjekto turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas per vienus metus sunaudoja viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį paskirstyti vykdant įprastą veiklą.

Įstaigos medžiagų likutį 1936,00 Lt sudaro: maisto produktų likutis 1398,00 Lt iš pajamų už paslaugas programos lėšų  ir kitos medžiagos 538,00 Lt , atitinkamai skirstomos pagal finansavimo šaltinius.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų įstaiga neturi.

Gautinos finansavimo sumos

Gautinos finansavimo sumos yra 23041,00 Lt pagal pateiktą paraišką atsiskaitymui su tiekėjais už suteiktas paslaugas iš savarankiškų savivaldybės funkcijų ir 737,00 LT iš Plungės darbo biržos viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties vykdymui.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautina suma už teikiamas paslaugas įstaigoje yra 11447,00 Lt. Iš jų: įsiskolinimas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje 8833,00 Lt ir mokestis po 1 litą  2614,00 Lt.

Sukauptos gautinos sumos

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, lopšelis-darželis „Rūtelė“ savo apskaitoje užregistravo sukauptas gautinas finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinį: savivaldybės biudžeto – 157559,00 Lt,  mokinio krepšelio – 51245,00 Lt, nemokamo maitinimo lėšos – 20,00 Lt. Savivaldybės biudžeto gautinas sumas sudaro : DU 26000,00 Lt , socialinio draudimo įmokos 17638,00 Lt, DU atostogų rezervas 19259,00 Lt, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 5966,00 Lt,  gautinos sumos nepiniginiam turtui įsigyti (mityba) 5616,00 Lt , kitoms išlaidoms kompensuoti (komunalinės paslaugos) 83080,00 Lt. Mokinio krepšelio gautinas sumas sudaro : DU 25750,00 Lt, socialinio draudimo įmokos 25432,00 Lt. Gautinos sumos kitoms išlaidoms kompensuoti (ryšiai) 63,00 Lt . 19562,00 Lt yra į savivaldybės biudžetą pervestos įmokos už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje ir atsitiktines teikiamas paslaugas ir dar negautos 19497,00 Lt, nebiudžetinės kasos likutis, dar nepervestas į biudžetą 65,00 Lt .

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 23576,00 Lt. Jį sudaro: rėmėjų lėšos 2017,00 Lt,  GPM 2% paramos lėšos 21473,00Lt , nemokamo maitinimo lėšos 20,00 Lt ir nebiudžetinės kasos lėšos 66,00 Lt.

3. FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų , gautų iš valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių likutis 1528993,00 Lt. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas ir jų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

4. ĮSIPAREIGOJIMAI

Plungės lopšelio darželio „Rūtelė“ trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 212154,00 Lt.

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

Mokėtiną sumą biudžetui 65,00 Lt sudaro surinkti pinigai už teikiamas paslaugas ir nepervesti į biudžetą. Jie sukaupti nebiudžetinėje kasoje.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 92044,00 Lt dalį numatome padengti per liepos mėnesį, o kreditorinį įsiskolinimą už komunalines paslaugas ( šildymą ir vandenį) – kai bus gautos lėšos iš savivaldybės biudžeto. Tiekėjams mokėtiną sumą  sudaro : įsiskolinimas už maisto produktus iš biudžeto lėšų 5616,00 Lt, pajamų už paslaugas programos lėšų 3124,00 Lt ir nemokamo maitinimo lėšų 20,00 Lt.  Įsiskolinimas už komunalines paslaugas iš biudžeto lėšų yra 83080,00 Lt, už ryšių paslaugas iš mokinio krepšelio lėšų 63,00 Lt ir 141,00 Lt iš pajamų už paslaugas programos lėšų.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 94820,00 Lt.  Iš jų su DU iš savivaldybės biudžeto lėšų – 26000,00 Lt, iš mokinio krepšelio lėšų – 25750,00 Lt. Socialinio draudimo įmokos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 17638,00 Lt, iš moksleivio krepšelio lėšų – 25432,00 Lt.

Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptą mokėtiną sumą 25225,00 Lt sudaro DU atostogų rezervas savarankiškų savivaldybės funkcijų 19259,00 Lt ir socialinio draudimo įmokų rezervas savarankiškų savivaldybės funkcijų 5966,00 Lt.

GRYNASIS TURTAS

Grynojo turto ankstesnių metų perviršį ar deficitą (18666,00 Lt) ir einamųjų metų perviršį ar deficitą (10790,00 Lt) sudaro pajamų už paslaugas programos lėšos. Iš viso sukaupto perviršio suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 29456,00 Lt.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS  PAJAMOS

Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos yra 728664,00 Lt. Tame skaičiuje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 296019,00 Lt sudaro: mokinio krepšelio pajamos 289074,00 Lt , mokinių nemokamo maitinimo pajamos 6004,00 Lt ir „Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo„ programos pajamos 941,00 Lt.  Savivaldybės biudžeto pajamos 426180,00 Lt , ES lėšų finansavimo pajamos 3096,00 Lt ir kitų finansavimo šaltinių pajamos 3369,00 Lt.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra pajamos už vaikų išlaikymą biudžetinėje įstaigoje 113636,00 Lt.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudas 831510,00 Lt sudaro DU ir socialinio draudimo sąnaudos 585898,00 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 12840,00 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 97295,00 Lt, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2299,00 Lt, paprastojo remonto ir eksploatavimo 2708,00 Lt, sunaudotų atsargų savikaina 123716,00 Lt ( maisto produktai – 110898,00 Lt ir kitos atsargos 12818,00 Lt) 6604,00 Lt – kitų paslaugų ( buh. apskaitos programų priežiūra, svarstyklių, manometrų patikra ir kt.), kitos sąnaudos 150,00 Lt (spaudiniai).

2. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Pagrindinės veiklos perviršis padidėjo dėl užregistruotų įstaigos sukauptų pajamų už paslaugas programos pajamų likučio 10790,00 Lt.

3. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

Apskaičiuotas grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką ( 10790,00 Lt)

4. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Grynasis  perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (29456,00 Lt)

L.e.direktorės pareigas                                                     pavaduotoja Jūratė Gedvilaitė

V.Armalienė 8 448 72423

 

2 VSAFAS 2 priedas Finansines bukles ataskaita 2012-06-30

20 VSAFAS 4 priedas 2012-06-30

Veiklos rezultatu ataskaita 2012-06-30

Atnaujinta Ketvirtadienis, 03 Spalis 2013 11:47